REGULAMIN „E-SAVING.PL”

A.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

Administrator

Loan Experts LTD, 40 Bloomsbury Way, Londyn WC1A 2SE, Wielka Brytania,

Portal

Serwis internetowy działający pod adresem https://e-saving.pl wraz ze wszystkimi jego podstronami

Użytkownik

osoba fizyczna korzystająca z Serwisu

Usługa

Porównywarka lub Zapytanie o Ofertę

Porównywarka

usługa świadczona na zasadach wskazanych w Regulaminie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu polegająca prezentowaniu ofert Partnerów Finansowych oraz umożliwieniu skontaktowania się Użytkownika z Partnerem Finansowym

Kontakt z Doradcą

usługa świadczona przez Administratora na zasadach wskazanych w Regulaminie polegająca na przekazaniu danych Użytkownika do Partnerów Finansowych zajmujących się doradztwem w zakresie usług finansowych

Regulamin

niniejszy dokument

Partnerzy Finansowi

podmioty świadczące usługi finansowe (np. banki, parabanki) oraz podmioty zawodowo zajmujcie się doradztwem w zakresie usług finansowych

 

II.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz Administratora.
 3. Użytkownikowi nie wolno dostarczać za pośrednictwem Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Portal zawiera odesłania do serwisów internetowych Partnerów Finansowych oraz innych podmiotów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści na nich zawarte.
 5. Użytkownik może korzystać z informacji zawartych w Portalu jedynie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z informacji zawartych w Portalu w celu prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Administratora.
 6. Informacje publikowane w Portalu nie są i nie mogą być interpretowane jako doradztwo inwestycyjne lub finansowe.
 7. Informacje i materiały przedstawiane w Portalu pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od Partnerów Finansowych. Administrator nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym Administrator podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
 8. Portal, jego układ graficzny w tym układ treści oraz inne elementy graficzne, w szczególności logo, stanowią własność Administratora i nie mogą być wykorzystywane ani kopiowane (w całości lub w części) bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. Administrator respektuje zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i przetwarza je w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności.

III.WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Do korzystania z Portalu konieczne jest:
  1. 1. urządzenie podłączone od sieci internet,
  2. 2. aby urządzenie z jakiego korzysta Użytkownik posiadało przeglądarkę internetową  wersji Firefox 4, Internet Explorer 8, Chrome 8, Safari 5.1, Opera 11, lub wyższej lub innej opartej o silnik WebKit w wersji 534.10, lub wyższej, silnik Gecko w wersji 2.0, lub wyżej lub silnik Trident w wersji 4.0, lub wyższej.
 2. Portal może działać na innych niż wskazane powyżej przeglądarki, ale Administrator tego nie gwarantuje. Administrator nie ponosi odpowiedzialności nieprawidłowości wynikające z zastosowania innej przeglądarki oraz za nieprawidłowości leżące po stronie systemu transmisji danych.

B.USŁUGI

IV.PORÓWNYWARKA

 1. Usługa Porównywarki polega na bezpłatnym prezentowaniu przez Administratora informacji handlowej Partnerów Finansowych zgodnej z parametrami wskazanymi przez Użytkownika. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez nas metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty.
 2. Informacje wskazywane w ramach Porównywarki pochodzą z ogólnych informacji przekazanych przez Partnerów Finansowych. Informacje te nie stanowią oferty i mają jedynie poglądowy charakter.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność tych informacji. Użytkownik powinien dokonać dogłębnej samodzielnej analizy przez skorzystanie z usługi finansowej.
 3. Porównywarka umożliwia Użytkownikowi zainteresowanemu złożeniem zapytania o ofertę danego Partnera Finansowego poprzez przekierowanie na stronę internetową danego Partnera Finansowego. Skontaktowanie się przez danego Partnera Finansowego z Użytkownikiem oraz ewentualne złożenie oferty na określony produkt finansowy zależy od wyłącznej decyzji Partnera Finansowego a Administrator nie uczestniczy w tym procesie.
 4. Umowa o świadczenie usługi w postaci Porównywarki jest zawierana z chwilą wejścia Użytkownika na stronę główną Portalu i jest rozwiązywana z chwilą opuszczenia Portalu przez Użytkownika.    
 5. Administrator wskazuje, że administratorem danych osobowych wpisanych na formularzu Partnera Finansowego jest dany Partner Finansowy, a Administrator nie posiada tych danych.

V.KONTAKT Z DORADCĄ

 1. Administrator nie świadczy usługi doradztwa finansowego natomiast Administrator świadczy usługę przekazania danych osobowych Użytkownika do Partnerów Finansowych zajmujących się doradztwem finansowym.
 2. Usługa ta polega na jednokrotnym przekazaniu pozostawionych przez Użytkownika danych osobowych do wybranych przez Administratora Partnerów Finansowych (lub Partnera Finansowego), którzy świadczą usługi osobom w wieku wynikającym ze wskazanego numeru PESEL oraz lokalizacji wynikające ze wskazanego kodu pocztowego. Przekazanie danych następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpisania danych do formularza, najczęściej jednak tego samego dnia.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi opisanej w niniejszym punkcie dochodzi z chwilą kliknięcia „sprawdź bezpłatnie” pod formularzem oraz po akceptacji niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 4. Usługa kierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich i jest bezpłatna.
 5. Z chwilą przekazania pozostawionych przez Użytkownika danych umowa o świadczenie usługi opisanej w niniejszym ustępie zostaje zrealizowana.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedstawienie przez Partnerów Finansowych ofert oraz ich treść – kwestie te pozostają w wyłącznej gestii Partnerów Finansowych.
 7. Partnerzy Finansowi Administratora:  Alior Bank S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy, Bank Millennium S.A., CAPITAL SERVICE S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., LepszaOferta.pl S.A., Loando Sp. z o.o., Totalmoney.pl sp. z o.o., PKO Bank Polski S.A., PROFI CREDIT Polska S.A., Provident Polska SA, Santander Consumer Bank S.A., WebField Sp. z o.o.

C.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VI.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I DOCHODZENI ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi co do działania serwisu można kierować na adres e-mail: bok@loan-experts.com.pl
 2. W przypadku reklamacji Użytkownik powinien podać zwięzłe określenie treści reklamacji oraz oczekiwanie co do sposobu rozpoznania przez Administratora.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia na adres e-mail z jakiego reklamacja zostanie zgłoszona, chyba, że Użytkownik wskaże inny adres e-mail.
 4. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  1. 1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  2. 2. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  3. 3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
  4. 4. drogi elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: bok@loan-expert.com.pl

VII.ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.
 2. Nowy regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na Portalu, z zastrzeżeniem, że:
  1. 1. co do usługi Przeglądarka poprzednia wersja regulaminu obowiązuje Użytkownika do czasu opuszczenia Portalu,
  2. 2. usługa Kontakt z Doradcą zostanie zrealizowana w całości na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w dniu zawarcia umowy o realizację tej usługi.